Algemene Voorwaarden

Naam bedrijf: Slim Engineering
KvK nummer: 73574120
Vestigingsplaats: Hugo de Grootplein 1 – Unit 9, 3314EG Dordrecht
E-mail: info@bim-tutorials.nl
Telefoon: (+31) 78 614 22 81

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 30 dagen na ontvangst van de dienst door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
 2. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan het bedrijf BIM Tutorials te melden. BIM Tutorials verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 3. BlM Tutorials vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding.

4. Levering

 1. Als plaats van levering geldt de email dat de consument aan de website kenbaar heeft gemaakt.
 2. BIM Tutorials zal de video’s uiterlijk binnen 5 werkdagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. BIM Tutorials zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. BIM Tutorials zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.

5. Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen BIM Tutorials en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
 3. Bij BIM Tutorials ingediende klachten worden binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 30 dagen verholpen kan worden zal het bedrijf hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.